Blog

2022'nin Kar Püskürtme Makineleri için En ?yi Yap??maz Sprey - Bob Vila

Timothy Dale taraf?ndan |23 Ara 2022 07:00'de güncellendi

Bu sayfada bulunan ürünlerden gelir elde edebilir ve ortakl?k programlar?na kat?labiliriz. Mobilya için Püskürtme Makinesi

2022'nin Kar Püskürtme Makineleri için En ?yi Yap??maz Sprey - Bob Vila

Kar püskürtücüler, s?rtlar? ve omuzlar? kürekle kürekle çekme zahmetinden kurtararak yo?un karda hafif i?ler yapar.Bununla birlikte, yüksek nem içeri?ine sahip kar, kar püskürtme olu?unun iç k?s?mlar?na yap??an yo?un kümeler olu?turabilir.Kar püskürtme makinesine daha fazla kar çekildi?inde, olu?un içinden itilmek yerine s?k??m?? kümeye yap??arak bir t?kan?kl?k olu?turur.

Yap??maz sprey, kar?n metal olu?a yap??mas?n? önlemek için bir ya?lay?c? görevi görür.Kar püskürtücüler için en iyi yap??maz spreyler ayr?ca suya dayan?kl? bir bariyer olu?turur ve hatta pas? önleyebilir, korozyona ve UV ???nlar?na kar?? koyabilir ve parlak bir parlakl?k b?rakabilir.Yap??maz sprey sat?n al?rken aranacak di?er önemli özellikler hakk?nda bilgi edinmek için okumaya devam edin ve bu listedeki en iyi seçimlerden baz?lar?n? göz önünde bulundurun, böylece bir t?kan?kl??? gidermeye çal???rken botlar?n?z?n içinde titremekten kurtulursunuz.

Piyasadaki kar püskürtücüler için kullan?lan en popüler yap??maz sprey markalar?na bakt?k ve bunlar? en iyi öneriler listemize kadar daraltt?k.Ara?t?rmam?z temel olarak, olu?turulan suya dayan?kl? ve ya?lanm?? bariyerin etkinli?inin yan? s?ra di?er ev i?leri için uygunlu?una odakland? ve al??veri? yapanlara çok çe?itli uygulamalara yard?mc? olmak için evin her yerinde tutacaklar? çok yönlü ve güvenilir bir sprey sa?lad?.

Özellikle kar püskürtücü ya?lay?c? spreyler olarak, en iyi seçimlerimiz, kar ve buzun kar püskürtücüden hemen kaymas?na yard?mc? olmak için hava ko?ullar?na dayan?kl? ya?lanm?? bir yüzey üretmek için do?ru özelliklere sahipti.Bu, oluk t?kanmalar?n? önlemeye yard?mc? olur ve kullan?c?lara daha düzenli bir i?lem sa?lar.

Kar püskürtücüler için bu üst düzey yap??maz spreyler, kuruma süresi, i?lev, genel etkinlik ve di?er kritik al??veri? faktörlerine göre seçilmi?tir.

Kar püskürtme olu?una DuPont'un yap??maz spreyini uygulamak, olukta kar birikmesine ve t?kanmaya neden olabilecek kayma sürtünmesini azaltmaya yard?mc? olur.Bu sprey ya?lay?c?, metal yüzeylere yap??mak için reçine ba?l? bir formül ve yüzde 100 kuru film Teflon kullan?r, bu da neredeyse an?nda kurumas?n? ve oluk içinde koruyucu bir kaplama olu?turmas?n? sa?lar.

DuPont'un Teflon kaplamas?, korudu?u kar püskürtme kanal?n?n ve di?er metal aletlerin ömrünü uzat?r.Sprey kire, suya, kara, buza ve baz? kimyasallara kar?? dayan?kl? bir kalkan olu?turur.-100 derece Fahrenhayt ile 480 derece Fahrenhayt aras?ndaki s?cakl?klarda kullan?labilir ve 4 haftaya kadar etkili kal?r.10 onsluk bir kutuda geliyor.

DuPont yap??maz kuru film spreyi Amazon, Ace Hardware veya Walmart'tan edinin.

Liquid Wrench'in silikon spreyi çok kaygan bir kayganla?t?r?c?d?r.Kar püskürtme olu?unda kullan?ld???nda t?kanmalar? önler ve kar ve buzun oluk boyunca hareketini kolayla?t?rmaya yard?mc? olur.Sprey 11 onsluk bir kutu içinde gelir ve yaln?zca aç?k, iyi havaland?r?lan alanlarda kullan?lmal?d?r çünkü buharlar? yan?c?d?r ve spreyin solunmas? veya yutulmas? ölümcül olabilir.

Bu yap??maz sprey suyu iter ve korozyona ve paslanmaya kar?? dayan?kl?d?r, bu nedenle metal oluk bozulmaya kar?? korunur.Ürün ayr?ca burgular?, çim biçme makinelerini, kar püskürtme makinelerini ve di?er araçlar? temizlemek veya ya?lamak için ah?ap, kauçuk, plastik ve vinil üzerinde kullan?labilir.Liquid Wrench birkaç dakika içinde kuruyarak ?effaf bir kaplama olu?turur ve 1 haftaya kadar kal?c?d?r.

Liquid Wrench yap??maz spreyi Amazon, Tractor Supply Co. veya Walmart'tan al?n.

DuPont'un Teflon Kar ve Buz ?tici spreyi, ?irketin kilit ya?lay?c?s? ile birlikte gelir; bu iki ürün, bir kar püskürtme kanal?n?n t?kanmas?n? açmaktan donmu? bir kilidin aç?lmas?na kadar çe?itli k?? problemlerini çözebilir.Kar ve buz tutmaz, teflon floropolimer ve su, kar ve buzu iten, kar püskürtme makinesi ve di?er k?? aletlerinde birikmeyi önlemeye yard?mc? olan silikon formülle yap?l?r.

S?cak ve kuru bir yerde uyguland???nda, bu ekonomik sprey sadece birkaç dakika içinde kurur.Sprey haz?r oldu?unda, kire ve korozyona dayan?kl? ?effaf bir kaplama olu?turur.Bu, ya?mur oluklar?, kar kürekleri, kar küreme makineleri, helezonlar ve hatta kar motosikletleri dahil olmak üzere metal olu?un ve üzerinde kullan?ld??? di?er metallerin ömrünü uzatma avantaj?na sahiptir.

DuPont Teflon yap??maz spreyi Amazon, Ace Hardware veya Walmart'tan al?n.

D??ar?daki hava ko?ullar? ne kadar kötü olursa olsun, bu a??r hizmet tipi yap??maz sprey kesinlikle i?e yarayacakt?r.CRC ya?lay?c?, s?cak, kuru, ?slak veya so?uk havalarda devam eder ve ah?ap, metal ve kauçuk yüzeyleri korumaya uygun ?effaf bir kaplama olu?turur.Sprey kuruduktan sonra yap??kan kal?nt? b?rakmaz ancak su, kar ve buza kar?? koruma sa?lar.

Bu a??r hizmet spreyi kokusuz olmas?na ra?men, kapal? bir alanda kullan?ld???nda solunum problemlerine neden olabilece?inden, iyi havaland?r?lan bir alanda uygulanmal?d?r.Deniz motorlar?, so?utma sistemleri, tekneler, arabalar, aletler ve hatta olta tak?m? ve olta tak?mlar? dahil olmak üzere her mevsim oyuncaklar? ve aletleri korumak için yap??maz spreyi kullan?n.

CRC yap??maz spreyi Amazon'dan veya Walmart'tan al?n.

?kili WD-40 Specialist sprey paketi, pek çok ki?inin zaten evinde bulundurdu?u WD-40 de?ildir;bunun yerine, bu ürün özellikle artan su direnci için formüle edilmi?tir.Silikon ya?lay?c?, -100 Fahrenheit dereceye kadar dü?ük s?cakl?klarda kullan?labilir, böylece kullan?c?, so?uk havan?n spreyin etkinli?ini etkilemeyece?inden emin olabilir.

WD-40 Specialist sprey, kauçuk, plastik ve vinil dahil olmak üzere çe?itli metal olmayan malzemelerle birlikte ço?u metal yüzeyde kullan?labilir.Sprey kurudu?unda geride kalan leke b?rakmayan film berrakt?r ve paslanmaya kar?? dayan?kl?d?r.Ayr?ca, donmu? veya s?k??m?? metal parçalar? ya?layan ve serbest b?rakan bir korozyon önleyicidir.2 haftaya kadar etkili olan ürün, kar küreme makinesinin hareket ettirdi?i kar?n hacmine ba?l? olarak yeniden uygulama gerektirebilir.

WD-40 yap??maz spreyi Amazon, The Home Depot, Lowe's, Northern Tool + Equipment veya Walmart'tan edinin.

Bir kar püskürtme makinesinin bak?m?na yard?mc? olacak bir yap??maz sprey seçmeden önce, yap??maz bir spreyde kuruma süresi, güvenlikle ilgili hususlar, i?levler ve spreyin uzun ömürlülü?ü dahil olmak üzere nelere dikkat etmeniz gerekti?ini ö?renmek için birkaç dakikan?z? ay?r?n.

Yap??maz spreyin kuruma süresi, belirli ürüne, ortam s?cakl???na, neme ve kar püskürtme kanal?n?n nem içeri?ine ba?l? olarak de?i?ir.H?zl? kuruma süresi, k?sa sürede birden fazla uygulamaya izin verir ve kullan?c?lar gerekti?inde ikinci bir kat uygulayabilir.

En iyi sonuçlar için yap??maz spreyi garaj veya atölye gibi s?cak ve kuru bir ortamda uygulay?n.S?cakl?k, spreyin metale yap??mas?na ve çabuk kurumas?na yard?mc? olur.Ço?u yap??maz sprey, donma s?cakl?klar?nda ?slak yüzeylere yap??abilir, ancak spreyin kurumas? daha uzun sürer.Sprey tamamen kuruyana kadar düzgün ?ekilde ya?lanmayacak ve suya veya korozyona tamamen dayan?kl? olmayacakt?r.

Kar püskürtücüler için yap??maz spreyler t?kanmalar? önlemede yard?mc? olurken, dikkatle kullan?lmas? gereken tehlikeli kimyasallar içerebilirler.Spreyi uygulaman?n ve kullanman?n do?ru yolunu belirlemek için üreticinin tavsiyeleri için ürün etiketini kontrol edin ve kullan?mda herhangi bir potansiyel tehlike olup olmad???n? ö?renin.

Bu spreyleri kullan?rken baz? genel kurallar geçerlidir.Yutulmas? veya solunmas? halinde toksik olabilece?inden bunlar? çocuklar?n ve evcil hayvanlar?n eri?emeyece?i yerlerde saklay?n.S?v? sprey kuruyana kadar yan?c? olabilece?inden, ?s? veya alev kaynaklar?ndan uzakta saklay?n.?yi havaland?r?lan bir alanda yap??maz sprey kullan?n ve tehlikeli bile?enleriyle temas? azaltmak için göz korumas?, solunum cihaz? ve eldiven kullanmay? dü?ünün.

Kar püskürtücüler için yap??maz bir spreyin birincil amac?, kar?n olu?u t?kamas?n? ve yap??mas?n? önlemek için kar püskürtme olu?unun içini ya?lamakt?r.Bununla birlikte, birçok yap??maz spreyin, pas ve/veya UV ???nlar?n? önleme, suya dayan?kl?l?k ve hatta metal kaplamaya bir parlakl?k veya parlakl?k katma gibi ek faydalar? vard?r.

Uzun ömür, bir yap??maz spreyin uyguland?ktan sonra etkili kald??? süreyi ifade eder.Tek kullan?ml?k yap??maz spreyler her kullan?mdan önce yeniden uygulanmal?d?r; bu, i?e gitmeden önce garaj yolunun aç?lmas? gerekti?inde de?erli dakikalar alabilir.Daha uzun süre etkili olan spreyler, kullan?c?n?n olu?u tekrar ya?lamas? gerekmeden önce kar püskürtücünün birkaç kez kullan?lmas?na olanak tan?r.

Yap??maz spreyi her kullan?mdan önce tekrar uygulamak iyi bir fikir olsa da birçok ürün 4 haftaya kadar etkilidir.Optimum uzun ömür ve ya?lama elde etmek için, kullan?c?lar genellikle bu spreylerden birden fazla kat uygulamal?d?r.

Bu s?k sorulan sorular?n yan?tlar?n? okuyarak kar püskürtücüler için yap??maz sprey ve bir kar püskürtücünün bak?m?n?n nas?l yap?laca?? hakk?nda daha fazla bilgi edinin.

Kullan?c? kar? çok h?zl? itmeye çal??t??? için kar püskürtme oluklar? t?kanabilir.Yo?un kar yüksek nem içeri?ine sahip oldu?unda da t?kan?rlar ve olu?un kenarlar?na yap??an kompakt y???nlar olu?tururlar.

Kar püskürtme kanal?n?n ya?lanmas?na yard?mc? olmas? için WD-40'? kullanabilirsiniz.Uygulamas? kolayd?r, çabuk kurur ve hem su itici hem de korozyon önleyici görevi görür.

Kar üfleyici spreyin kullan?m? kolayd?r: Sadece kutuyu sallay?n, kapa?? ç?kar?n ve olu?un iç k?sm?na e?it bir kaplama püskürtün.Yap??maz sprey, olu?un kenarlar?n? ya?lar, kar?n yap??arak üfleyiciyi t?kamas?n? önler.

Bob Vila, 1979'dan beri Amerika'n?n Tamircisidir. ?This Old House? ve ?Bob Vila's Home Again? gibi sevilen ve ç???r açan TV dizilerinin sunucusu olarak popüler oldu ve ?kendin yap? ev tadilat? ile e?anlaml? hale geldi.

Bob Vila, onlarca y?ll?k kariyeri boyunca her gün milyonlarca insan?n in?a etmesine, yenilemesine, onarmas?na ve daha iyi ya?amas?na yard?mc? oldu; bu, uzman ancak eri?ilebilir ev tavsiyeleriyle bugün de devam eden bir gelenek.Bob Vila ekibi, bilinmesi gereken bilgileri proje e?itimlerine, bak?m k?lavuzlar?na, araç 101'lere ve daha fazlas?na aktar?r.Bu ev ve bahçe uzmanlar? daha sonra ev sahiplerini, kirac?lar?, DIY yapanlar? ve profesyonelleri yap?lacaklar listelerinde destekleyen ürünleri kapsaml? bir ?ekilde ara?t?r?r, inceler ve önerir.

Telif hakk? © 2022 Acton Media Inc. Tüm haklar? sakl?d?r.

2022'nin Kar Püskürtme Makineleri için En ?yi Yap??maz Sprey - Bob Vila

Püskürtme Makinesi Püskürtücü Makaleler, yap?lan herhangi bir sat?n alma i?leminin gelirini payla?mam?z? sa?layan ba?l? kurulu? ba?lant?lar? içerebilir.